Zr?czno?ciowe
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Bejeweled! Jest tu a? 77 ró?nych gier Gry Bejeweled, na przyk?ad Jewel Burst & Vooz.?

Ciesz si? najlepszymi i najbardziej wci?gaj?cymi grami Bejeweled online na stronach FunnyGames!

Na stronach FunnyGames znajdziesz ogromn? kolekcj? gier typu bejeweled. Wszystkie te gry oparte s? na wci?gaj?cej grze logicznej w dopasowanej p?ytek, która zosta?a stworzona w 2001 roku. Wspó?cze?nie mo?esz gra? w ró?nego rodzaju ?wietne uk?adanki Bejeweled za darmo w oknie przegl?darki, bez konieczno?ci pobierania plików! Zamieniaj miejscami s?siaduj?ce ze sob? kamienie szlachetne, aby u?o?y? rz?dy i kolumny z trzech identycznych, a wtedy znikn? one z planszy. A nowe klejnoty spadn? i zajm? ich miejsca. Ile punktów uzbierasz, zanim up?ynie czas?

Zagraj w bezp?atne gry Bejeweled i rozbijaj grupy klejnotów!

Zamieniaj miejscami kolorowe kamienie szlachetne na planszy, uk?adaj?c pionowe lub poziome ci?gi z trzema lub wi?cej pasuj?cymi klejnotami. Kiedy u?o?one klejnoty znikn? z planszy, wtedy spadn? na ich miejsce nast?pne. Je?eli uda ci si? stworzy? kombinacj? z czterema lub pi?cioma identycznymi klejnotami, zdob?dziesz wiele punktów bonusowych oraz bonusowe przedmioty, takie jak specjalne bomby, które mog? oczy?ci? du?y obszar. Czasami usuwanie klejnotów spowoduje reakcj? ?ańcuchow? i nowe spadaj?ce klejnoty b?d? tworzy?y dodatkowe kombinacje. Ten rodzaj reakcji ?ańcuchowej nazywany jest kaskad? i skutkuje równie? wieloma dodatkowymi punktami! Graj w gry bejeweled w trybie na czas i ?cigaj si? z zegarem, aby stworzy? jak najwi?cej kombinacji. Czy uda ci si? zape?ni? pasek post?pu gry przed up?ywem czasu? W innych trybach gry mo?esz mie? ograniczenie ilo?ci ruchów niezb?dnych do ukończenia poziomu. Próbuj dokona? najsprytniejszych zamian i osi?gaj cele, aby ukończy? poziom i odblokowa? now? plansz?. Baw si? dobrze z nasz? kolekcj? zabawnych i wci?gaj?cych gier bejeweled! Na stronach FunnyGames mo?esz zagra? we wszystkie te gry bezp?atnie!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app