Walka
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w czo?g! Jest tu a? 44 ró?nych gier Gry w czo?g, na przyk?ad Tanko.io & 1941 Frozen Front.?

Zagraj w najlepsze gry w czo?gi online i kontroluj pot??ne pojazdy pancerne

Gry w czo?gi s? popularn? podgrup? gier walki. Jed? tymi pot??nymi, opancerzonymi pojazdami bojowymi i niszcz wrogów strzelaj?c z dzia?a. Mamy ogromn? kolekcj? labiryntów z czo?gami 2D, gier bitewnych dla wielu graczy oraz kolekcj? niesamowitych gier w czo?gi 3D, znajdziesz w?ród nich i historycznie dok?adne modele czo?gów, i futurystyczne pojazdy science-fiction.

Zagraj w bezp?atne gry w czo?gi i poprowad? realistyczn? armi? czo?gów do bitwy

Aby stworzy? nowoczesny czo?g, konieczne by?y trzy wynalazki: zamontowana na pancernej obudowie wie?yczka dzia?owa du?ego kalibru lub obracaj?ca si? armata, w celu uzyskania du?ej si?y ognia, silnik spalinowy o mocy wystarczaj?cej do pchania naprzód tak ci??kiego pojazdu oraz wynalezienie g?sienicy zamiast kó?, aby te pojazdy bojowe mog?y by? u?ywane w ka?dym terenie. Pierwsze powszechne u?ycie nowoczesnego czo?gu mia?o miejsce podczas I wojny ?wiatowej, a nast?pnie powsta?y bardziej zaawansowane czo?gi, które odgrywa?y wa?ne ofensywne i defensywne role na polach bitew II wojny ?wiatowej.

Pierwsza gra wideo na temat czo?gów, pojawi?a si? w 1974 roku i nosi?a nazw? ?Tank!”. By? to labirynt z czo?gami, w którym trzeba by?o manewrowa? czo?giem po korytarzach i eliminowa? cele, samemu unikaj?c zestrzelenia. Ta gra wp?yn??a na wiele pó?niejszych gier w czo?gi, nawet nowsze gry z czo?gami 3D wci?? zawieraj? t? sam? koncepcj? walki taktycznej, krycia si? za murami i innymi przeszkodami tworz?cymi labirynt. Przegl?daj nasz? wspania?? kolekcj? bezp?atnych gier w czo?gi online i znajd? nowe ulubione gry!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app