Sport
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gra w koszykówk?! Jest tu a? 30 ró?nych gier Gra w koszykówk?, na przyk?ad Koszykówka Ketchapp & World Basketball Championship.?

Graj w Koszykówk? online za darmo

Na stronie FunnyGames znajdziesz ?wietn? kolekcj? gry w Koszykówk?. Rzucaj do kosza w ramach treningu lub zagraj mecz z najwi?kszymi gwiazdami NBA w tych grach zapewniaj?cych sportowe emocje. Kieruj swoim graczem lub graczami, aby zdoby? jak najwi?cej wsadów oraz rzutów za 3 punkty. Rzucaj wolne z ró?nych pozycji. Rozpocznij od rzutu sprzed kosza. Odbij pi?k? od tablicy, aby umie?ci? j? w siatce. Co powiesz na wypróbowanie podchwytliwych rzutów z trudniejszych pozycji lub rzutów do ruchomego kosza? Przeszukaj nasz? baz? i znajd? emocjonuj?ce gry w koszykówk? na sali lub jej uliczny odpowiednik. Sprawd? nasz? baz? tuta! aby odkry? wi?cej gier sportowych!

Jak gra? w Koszykówk?

Koszykówka to gra sportowa rozgrywana zazwyczaj mi?dzy dwoma dru?ynami z pi?cioma graczami w ka?dej. Celem gry jest zdobycie wi?kszej ilo?ci punktów ni? dru?yna przeciwna, poprzez rzucanie pi?ki do kosza przeciwników, który jest zawieszony 10 stóp (niewiele ponad 3 metry) nad ziemi?. Rzuty s? nagradzane dwoma b?d? trzema punktami w zale?no?ci od odleg?o?ci gracza od kosza. Aby zbli?y? si? do cz??ci przeciwnika, gracze mog? podawa? pi?k? do innych graczy lub biec odbijaj?c pi?k? od ziemi (koz?uj?c). Po z?apaniu pi?ki przez gracza ponowne koz?owanie jest zabronione. Jedynym rozwi?zaniem jest rzut do kosza b?d? podanie pi?ki do innego gracza.

Sk?d pochodzi koszykówka?

Koszykówka zosta?a wymy?lona w 1891 roku w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, przez amerykańskiego trenera pochodzenia kanadyjskiego, Jamesa Naismith. Naismith chcia? wymy?li? intensywny sport do grania wewn?trz, aby utrzyma? kondycj? uczniów podczas d?ugich, zimowych miesi?cy. Nazwa pochodzi od koszyków brzoskwiń, które pocz?tkowo by?y u?ywane jako kosze. Pocz?tkowo grano z u?yciem pokrytej skór? pi?ki no?nej. Kultowa 8- cz??ciowa pomarańczowa pi?ka u?ywana obecnie zosta?a wynaleziona w latach 50-tych.

Koszykówka Pstryknij i Przesuń

W tych grach, aby wrzuci? pi?k? do kosza musisz pstrykn?? b?d? przesun?? palcem. Oparte na umiej?tno?ciach gry zawieraj? elementy takie jak ruchome kosze i inne utrudnienia, aby zwi?kszy? poziom trudno?ci.

Koszykówka z Trudnymi Rzutami

W tych grach rzuty s? wykonywane z ró?nych pozycji. W niektórych przypadkach punkt zdobywa si? tylko po wykonaniu odpowiednich trików, jak na przyk?ad odbicie pi?ki od ziemi tak, aby trafi?a do kosza, uderzenie w tablic?, lub uderzenie innego celu w locie.

Koszykówka 3D

Te gry najbardziej przypominaj? realn? gr? w koszykówk?. Poruszaj si? wzd?u? boiska 3D, aby zbli?y? si? do kosza, b?d? ?wicz rzuty wolne z ró?nych pozycji takich jak rogi, skrzyd?a czy po?owa boiska.

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app