?amig?ówki
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Mahjong! Jest tu a? 95 ró?nych gier Gry Mahjong, na przyk?ad Mahjong Connect & Tiles of the Unexpected.?

Graj bezp?atnie online w najlepsze gry Mahjong i rozwi?zuj uk?adanki z p?ytek

Gry Mahjong to wci?gaj?ce gry w których uk?ada si? p?ytki, zaprojektowane wed?ug tradycyjnych kamieni z popularnej chińskiej gry Mahjong. Typ gry mahjong, który najcz??ciej znajdziesz na tej stronie, nazywany jest równie? pasjans Mahjong lub pasjans Shanghai, poniewa? w przeciwieństwie do oryginalnych gier sto?owych dla 4 lub 3 graczy, w wersjach skomputeryzowanych gracze graj? samodzielnie. W bezp?atnych grach mahjong zebranych na tej stronie 144 p?ytki s? u?o?one w rozmaite formy, najcz??ciej sk?adaj?ce si? z wielu warstw. Twoim zadaniem jest znalezienie pasuj?cych par i usuni?cie ich z planszy.

Jak uk?ada? pasjanse Mahjong

Przyjrzyj si? uwa?nie le??cej na planszy formie z p?ytek. Zobaczysz wiele p?ytek zawieraj?cych symbole i chińskie znaki. Mo?na je podzieli? na trzy typy: p?ytki proste, p?ytki z wyró?nieniem oraz p?ytki bonusowe. P?ytki proste s? ponumerowane od 1 do 9 i zawieraj? trzy kolory: kropki, bambusy i znaki. P?ytki z wyró?nieniem nie maj? numerowanej sekwencji. Posiadaj? one dwa kolory: cztery strony wiatru i trzy smoki. P?ytki bonusowe przedstawiaj? cztery ró?ne kwiaty oraz cztery pory roku.

Nawet je?eli na pocz?tku gry zauwa?ysz wiele par, mo?esz wybiera? tylko te p?ytki, które maj? wolny przynajmniej jeden d?ugi bok. Nie mo?esz wybiera? p?ytek, które s? w ca?o?ci lub cz??ciowo przykryte innymi p?ytkami. Zdejmuj p?ytki warstwami, znajduj?c do pary te, które mo?esz ruszy?. Ka?da dopasowana para zniknie z planszy. Niektóre gry mahjong daj? wskazówki i pozwalaj? na tasowanie p?ytek, je?eli utkniesz, ale w innych brak mo?liwo?ci ruchu oznacza przegran?. Czy masz zdolno?ci potrzebne do przewidywania i wybierania w?a?ciwych par? Udanej zabawy w naszych ?wietnych grach mahjong 2D i 3D! Mamy bezp?atne gry online z p?ytkami tematycznymi oraz klasyczne pasjanse mahjong, wi?c wybierz, co chcesz!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app