Zr?czno?ciowe
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w mened?era! Jest tu a? 242 ró?nych gier Gry w mened?era, na przyk?ad Papa's Burgeria & Papa's Bakeria.?

Zagraj w najlepsze gry online w zarz?dzanie czasem na stronach FunnyGames!

Witamy na naszej stronie z grami w zarz?dzanie czasem! Tutaj znajdziesz obszern? kolekcj? ?wietnych gier na ten temat. Te gry strategiczne polegaj? na przegl?daniu listy zadań w odpowiednim porz?dku. Twoja posta? w grze mo?e pracowa? w zat?oczonym sklepie lub prowadzi? udany biznes. Czy pomo?esz jej wykona? wszystkie niezb?dne czynno?ci, zanim dzień roboczy si? skończy? W tych grach chodzi o to, jak skutecznie zarz?dza? zasobami i wykonywa? zadania. Je?eli podejdziesz do zadania nie do?? uwa?nie, wtedy wszystkie ma?e codzienne czynno?ci zaczn? si? pi?trzy?. Wykorzystaj swoje umiej?tno?ci planowania, aby zapobiega? sytuacjom kryzysowym i osi?gn?? wszystkie cele finansowe!

Trzymaj swoje zadania pod kontrol? dzi?ki naszym bezp?atnym grom w zarz?dzanie czasem!

Jest tak wiele rzeczy do zrobienia, gdy zarz?dzasz firm?! Dzi?ki tym grom w zarz?dzanie czasem mo?esz rozwin?? techniki i do?wiadczenie pozwalaj?ce na wykonywanie wielu czynno?ci równocze?nie. Zagraj w niektóre z naszych fascynuj?cych gier w zarz?dzanie czasem z ciekawymi fabu?ami, zapewniaj?cymi rozrywk? na d?ugie godziny. Zagraj w gry z serii “Heart's Medicine” i pomó? Allison Heart leczy? pacjentów w szpitalu, podczas gdy próbuje ona zastanowi? si? jak podej?? do przystojnego Doktora Daniela. W serii Pyszno?ci mo?esz pomóc firmie cateringowej Emilii, jej rodzinie i przyjacio?om w prowadzeniu restauracji, a tak?e przyjrze? si? ich bogatemu w wydarzenia ?yciu codziennemu. Mamy tu dla ciebie o wiele wi?cej gier do rozegrania. Czy potrafisz podj?? w?a?ciwe decyzje i zrobi? wszystko, co trzeba? Baw si? dobrze graj?c w nasze wci?gaj?ce gry w zarz?dzanie czasem!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app