category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Fireboy i Watergirl! Jest tu a? 5 ró?nych gier Gry Fireboy i Watergirl, na przyk?ad Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna 5: Elementy & Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna.?

Gry Fireboy i Watergirl -zagraj w pe?n? seri? gier!

Na tej stronie znajdziesz pe?n? kolekcj? gier Fireboy i Watergirl. Fireboy i Watergirl tworz? wspania?? dru?yn? z ich po??czonymi supermocami ?ywio?ów. W ka?dej z cz??ci serii gier przeprowadzisz naszych bohaterów przez ró?nego rodzaju dziwne ?wi?tynie i labirynty. B?d? musieli u?y? inteligencji oraz wspó?pracowa? aby uj?? z ?yciem z ka?dego wymagaj?cego etapu gry.

Jak gra? w Fireboy i Watergirl

Twoim celem jest pomoc bohaterom, zbieranie takich samych diamentów oraz odnalezienie odpowiedniego wyj?cia bez utraty zdrowia. Fireboy jest odporny na law?, ale zmieni si? w proch po dotkni?ciu wody. Watergirl jest w stanie przechodzi? przez wod?, ale wyparowuje po dotkni?ciu lawy. Baseny trucizny s? ?miertelne dla obydwu bohaterów. U?ywaj prze??czników i guzików, aby aktywowa? zapadnie i windy.
Ta popularna seria gier zosta?a stworzona przez programist? Oslo Albeta. Je?li chcesz wypróbowa? inne gry platformowe, znajdziesz nasz katalog tutaj.

Graj sam lub wspó?pracuj z przyjació?mi.

Fireboy i Watergirl umo?liwiaj? gr? dla dwóch osób. Mo?esz dzieli? klawiatur? z przyjacielem b?d? rodzeństwem aby gra? razem. Mo?esz te? gra? sam kontroluj?c obydwoje bohaterów. U?ywaj przycisków WASD, aby biega? i skaka? jednym bohaterem oraz strza?ek, by kierowa? drugim. Niezale?nie od Twojego wyboru, wspó?praca mi?dzy bohaterami jest niezb?dna. Bez tego nie przetrwasz! Nie tylko dlatego, ?e Fireboy nie mo?e zbiera? niebieskich diamentów, a Watergirl czerwonych, ale równie? ze wzgl?du na to, ?e aby ukończy? poziom, dwoje bohaterów musi dotrze? do wyj?cia. Je?eli jeden z bohaterów zginie, obydwoje musz? rozpocz?? poziom od nowa. Dodatkowo, bohaterowie mog? rozpoczyna? poziom z ró?nych lokalizacji. B?dziesz musia? odnale?? odpowiednie prze??czniki lub stan?? na odpowiednich przyciskach, aby otworzy? drzwi i aktywowa? windy dla siebie nawzajem.
Chcesz zagra? z przyjació?mi w inne gry? Sprawd? nasze podsumowanie gier opartych na wspó?pracy 2-osobowych na!

Wszystkie cz??ci gier serii Fireboy i Watergirl.

W pierwszej cze?ci serii Fireboy i Watergirl wyruszaj? do ?wi?tyni Puszczy. Tytu? ten pierwotnie wypuszczono w 2009 roku. Kolejno, nasi bohaterowie w poszukiwaniu diamentów trafiaj? do ?wi?tyni ?wiat?a (2010). Trzecia cz??? prowadzi bohaterów do ?wi?tyni Kryszta?ów (2013). Ekscytuj?ca wyprawa do ?wi?tyni Lodu ukaza?a si? w 2014 roku. Cztery oryginalne tytu?y nale?a?y do gier flash, wi?c w 2018, Albert stworzy? uaktualnion? wersj? w formacie HTML5 tych tytu?ów. Pi?ta cz??? pojawi?a sie w 2019 roku Fireboy i Watergirl: ?ywio?y.

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app