back to home dude

Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna 5: Elementy

Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna 5: Elementy

o grze Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna 5: Elementy

Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna 5: Elementy to najnowsza gra ze znanej przygodowej serii. Twój ulubiony duet bohaterów powraca w kolejnej wyprawie i jak zawsze najwa?niejsza jest praca zespo?owa! Ognisty Ch?opak nie czuje nic, gdy idzie przez law?, ale woda to dla niego ?miertelna sprawa. Wodna Dziewczyna brodzi bez problemu po wodzie, ale je?eli wejdzie w law?, to wyparuje! Czy potrafisz sprawi?, aby tych dwoje bohaterów efektywnie wspó?pracowa?o? Tylko przy ?cis?ej wspó?pracy b?dzie mo?liwe przej?cie wszystkich poziomów gry Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna 5. Mo?esz prowadzi? obie postacie samodzielnie, albo mo?esz podzieli? si? klawiatur? z przyjacielem lub przyjació?k? i mo?ecie zagra? razem. Zbieraj diamenty, naciskaj przyciski, prze??czaj w??czniki i próbuj oboje bohaterów doprowadzi? do wyj?cia. Je?eli jednemu si? nie uda, to drugi te? przegra, a wi?c uwa?aj! Niektóre przeszkody s? dla obojga fatalne. Pomimo swoich przeciwstawnych cech, Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna mog? sprosta? wszystkim wyzwaniom tylko razem! Gra Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna 5 zosta?a stworzona przez Oslo Albet i ukaza?a si? w styczniu 2019. Je?eli spodoba?a ci si? ta pi?ta z kolei przygoda Ognistego Ch?opaka i Wodnej Dziewczyny, to pami?taj, ?e s? jeszcze cztery wcze?niejsze wersje tej gry! Podejmij te nie?atwe zadania i odwied? na naszych stronach Le?n?, ?wietlist?, Lodow? i Kryszta?ow? ?wi?tyni?.