Samochód
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w parkowanie auta! Jest tu a? 38 ró?nych gier Gry w parkowanie auta, na przyk?ad Monoa City Parking & Parking Mania 2.?

Graj w bezp?atne gry parkingowe online i ucz si? parkowa?

Zagraj w najlepsze gry parkingowe online i zostań parkingowym profesjonalist?! Parking jest jednym z najwi?kszych wyzwań podczas egzaminu na prawo jazdy. Potrzeba ?wiadomo?ci przestrzennej i wiedzy, aby osi?gn?? cel! Dzi?ki naszym grom parkingowym mo?esz przygotowa? si? na ka?de nadchodz?ce zadanie. Niezale?nie od tego, czy jest to parkowanie równoleg?e, czy parkowanie ty?em na w?skim miejscu, mamy tu dla Ciebie wszystko!

Baw si? dobrze graj?c w najlepsze bezp?atne gry parkingowe

Mamy tu ?wietne gry 2D z widokiem na parking z lotu ptaka, a tak?e niesamowite wyzwania zwi?zane z jazd? i parkowaniem w 3D. Uruchom silnik i wyprowad? samochód z zatoki parkingowej. Jed? pod??aj?c za strza?kami, aby znale?? miejsce docelowe. Musisz wykr?ca? pomi?dzy licznymi przeszkodami rozrzuconymi po zat?oczonym terenie. Uwa?aj na pieszych i inne samochody. Nie chcesz przecie? zadrapa? lakieru ani wgnie?? drogiego samochodu sportowego innej osoby! Po znalezieniu odpowiedniego miejsca do parkowania obró? samochód i zatrzymaj go dok?adnie w obr?bie pomalowanych linii. Czy twój manewr by? doskona?y? Niesamowite! Przejd? do nast?pnego wyzwania!

Parkuj du?e pojazdy w naszych grach w parkowanie autobusów i ci??arówek

Je?li parkowanie samochodów to dla ciebie bu?ka z mas?em, to co powiesz na wi?ksze wyzwanie? P?d? przez w?skie ulice miasta du?ym autobusem szkolnym lub ci??k? ci??arówk? tak, ?eby nie spowodowa? wypadków. Jed? na parking zgodnie ze wskazówkami i zobacz, czy ten ogromny pojazd parkuje si? równie ?atwo jak samochód osobowy. Z pewno?ci? jeste? geniuszem parkingowym! Przejed? si? i sprawd? swoje umiej?tno?ci w naszej ogromnej kolekcji bezp?atnych gier parkingowych online!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app