back to home dude

Physics Drop

Physics Drop

o grze Physics Drop

Physics Drop to nie?atwa ?amig?ówka, w której stale trzeba bra? pod uwag? dzia?anie grawitacji. Wymy?l ró?nego rodzaju sposoby potoczenia jasnoniebieskiej pi?eczki do czerwonego pojemnika. Mo?esz narysowa? wiele linii i belek prowadz?cych pi?eczk?, ale w chwili, gdy narysujesz jak?? lini? i zwolnisz j?, natychmiast poddana ona zostanie grawitacji. Próbuj wi?c rysowa? inteligentne konstrukcje, aby poprowadzi? pi?eczk? we w?a?ciwym kierunku. Upewnij si?, ?e narysowane linie s? wystarczaj?co podparte, w przeciwnym razie konstrukcja ca?kowicie si? zawali!