back to home dude

Pipe Challenge

Pipe Challenge

o grze Pipe Challenge

Pipe Challenge to zabawna ?amig?ówka pe?na trudnych zagadek do rozwi?zania. Czy potrafisz po??czy? dwie kropki, obracaj?c kawa?ki ruroci?gu we w?a?ciwym kierunku? Nie musisz u?ywa? wszystkich elementów ruroci?gu, aby po??czy? dwie kropki, ale ?adna rura nie mo?e pozosta? otwarta. Upewnij si? wi?c, ?e poszczególne odcinki ruroci?gu s? ze sob? po??czone, nawet je?eli tworz? tylko p?tl?. Czy potrafisz rozwi?za? te wszystkie ruroci?gowe ?amig?ówki?