Gry w karty
Uporz?dkowane wed?ug
AlfabetDataOcena
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry Solitaire! Jest tu a? 50 ró?nych gier Gry Solitaire, na przyk?ad Pasjans paj?k & Pasjans pó?ksi??yc.?

Gry pasjans i samotnik

Pasjans karciany odnosi si? do szeregu gier, w które mo?na gra? samemu z jedn? lub kilkoma taliami kart. Karty s? uk?adane na stole odkryte lub zakryte, wed?ug okre?lonego wzoru. Twoim celem jest posortowanie kart wed?ug koloru i liczby. Ludzie cz?sto okre?laj? ten typ gry jako samotnik lub pasjans, ale w rzeczywisto?ci nazwy te nie s? ?ci?le wymienne. ?Samotnik” s?u?y tak?e do opisywania gier jednoosobowych, rozgrywanych za pomoc? kamieni, p?ytek, ko?ków i innych przedmiotów poza kartami. ?Pasjans", z kolei, oznacza gry samotniki rozgrywane tylko za pomoc? kart.

Klasyczny pasjans: Klondike

Klasyczna wersja gry nazywa si? Klondike. Karty s? u?o?one w 7 rz?dach. Ta cz??? gry nazywa si? tableau. W lewym rogu powy?ej tableau znajdziesz stos kart rezerwowych. W zale?no?ci od poziomu trudno?ci mo?esz dobiera? jedn? kart? lub trzy karty jednocze?nie. Je?li znajdziesz asa, mo?esz go umie?ci? na wolnych komórkach po prawej stronie nad tableau. Asy to podstawa, na której zbudujesz reszt? koloru. Wewn?trz tableau mo?esz sortowa? karty w kolejno?ci malej?cej, na przemian w kolorze czerwonym i czarnym, zanim przeniesiesz karty do podstawy.

Pasjans ??czony i inne odmiany

?eby by?o weselej, zebrali?my równie? wiele ciekawych odmian gier. Na tej stronie znajdziesz kilka fajnych gier fusion, które ??cz? pasjansa z innymi grami, jak Twenty48. Istnieje równie? wiele trudnych odmian klasycznego Klondike. Poni?ej znajduje si? krótki przegl?d niektórych najpopularniejszych odmian.

Pasjans paj?k

Paj?k to wersja, w której ca?e budowanie i sortowanie odbywa si? w obr?bie tableau zamiast w pustych komórkach w prawym górnym rogu. Gdy kolor zostanie ukończony w kolejno?ci malej?cej, automatycznie zniknie z tableau i pojawi si? w komórkach fundamentu.

Pasjans piramida

W pasjansie piramida, karty s? u?o?one w rz?dy w kszta?cie piramidy. Mo?esz usun?? odkryte karty, ??cz?c je, aby uzyska? 13, lub, w niektórych odmianach, wybieraj?c kart? o warto?ci jednego punktu powy?ej lub poni?ej poprzedniej karty. Twoim celem jest ujawnienie i usuni?cie wszystkich zakrytych kart.

Pasjans pó?ksi??ycowy

Ta trudna wersja wykorzystuje dwie talie kart. Posortuj karty w pó?ksi??ycu i przenie? je na fundamenty malej?ce lub rosn?ce. Musisz usun?? wszystkie karty z pó?ksi??yców, zanim zabraknie ci przetasowań.

Free Cell

Free Cell to tak zwana gra otwarta. Oznacza to, ?e wszystkie karty s? odkryte. Mo?na jednak przenosi? tylko górne (lub górn? sekwencj?) z ka?dej kolumny. Posortuj tali? kart na tableau i przenie? je na fundamenty.

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app