back to home dude

Vex 4

Vex 4

o grze Vex 4

Vex 4 to zupe?nie nowa przygoda Vex, z ró?nymi nowymi zadaniami i cz??ciami. Vex wróci? z ca?? seri? trudnych poziomów do rozegrania w trybie normalnym lub trudnym. Rozgrywaj te? dodatkowe zadania na ka?dym poziomie i odblokuj w tej sposób trzeci, najtrudniejszy tryb gry. Czy potrafisz przedosta? si? pomi?dzy szpikulcami, pi?ami tarczowymi, no?ami, laserowymi dzia?ami i innymi ?miertelnie niebezpiecznymi przeszkodami? Aby prze?y? ka?dy poziom, p?yń, zje?d?aj w dó? na tyrolce, rozbijaj lód, wspinaj si? na mury i odkopuj skrzynie le??ce na drodze. Nowy poziom Challenge (Wyzwanie) daje mo?liwo?? rozegrania 20 wersji wci?? poszerzaj?cej si? gry. Tutaj, w przeciwieństwie do zwyk?ych poziomów, nie ma punktów kontrolnych! Jak daleko uda ci si? doj?? w tej wci?gaj?cej platformowej grze akcji?