Przygodowe
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry w obron? wie?! Jest tu a? 211 ró?nych gier Gry w obron? wie?, na przyk?ad Clash Royale Online & Kingdom Rush.?

Zagraj w najlepsze i najbardziej wci?gaj?ce gry online w obron? wie?y (gry tower defence)

Gry w obron? wie?y s? niezwykle popularn? podgrup? gier strategicznych. Armia wrogów jest ju? w drodze! Maszeruje w kierunku twojej bazy pust? drog?, która wije si? przez twoje terytorium. Postaraj si?, aby ?adna wroga jednostka nie dotar?a do wej?cia do twojego zamku lub do wioski. Mo?esz zatrzyma? wrogie hordy, buduj?c dla swoich ?o?nierzy rozmaite wie?e wzd?u? drogi. Platformy ?ucznicze pomieszcz? ?uczników, którzy b?d? strzela? do ka?dego wroga znajduj?cego si? w ich zasi?gu. W innych wie?ach znajd? si? armaty lub te? pot??ni czarodzieje. B?d? oni rzuca? zakl?cia, aby spowolni? twoich wrogów, zatru? ich lub zamrozi?. W niektórych grach w obronie wie?y mo?esz równie? wezwa? posi?ki lub wys?a? silnego bohatera, aby spotka? si? z dowódc? napastników.

Baw si? dobrze graj?c bezp?atnie w nie?atwe gry w obron? wie? (gry tower defence)

Liczne fale napastników stan? Ci na drodze w tych wci?gaj?cych grach w obron? wie?y. Za ka?dego zabitego wroga otrzymasz niewielk? ilo?? pieni?dzy. Wykorzystaj je, aby zakupi? ulepszenia swoich struktur obronnych i zwi?kszy? szanse na przetrwanie. W niektórych grach nieprzyjacielscy ?o?nierze i potwory mog? równie? atakowa? twoje wie?e, wi?c pami?taj, ?eby przeznaczy? bud?et równie? na naprawy. To, czy przetrwasz t? przygod? podczas obrony wie?, zale?e? b?dzie od tego, jak zainwestujesz swoje zasoby. Za zdobyte pieni?dze i punkty odblokuj ró?nego rodzaju wie?e oraz rozmaite ulepszenia a nast?pnie dok?adnie przeanalizuj statystyki ka?dej wie?y, aby wybra? te najbardziej odpowiednie dla ka?dego kolejnego wyzwania. Powodzenia w niszczeniu napastników w naszych wci?gaj?cych, bezp?atnych grach online w obron? wie?!

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app