akcji
category icon
Na stronie FunnyGames.pl znajdziesz najlepszy zestaw gier Gry z Wikingami! Jest tu a? 5 ró?nych gier Gry z Wikingami, na przyk?ad Frozen Islands & Viking Warfare.?

Graj w gry Viking na FunnyGames

Poznaj nasz? kolekcj? gier Viking, gier z udzia?em skandynawskich piratów i ich d?ugich ?odzi. Poniewa? Wikingowie s? cz?sto mitologowani ze wzgl?du na brutalne najazdy na wybrze?e, wi?kszo?? gier, które tu znajdziesz, to gry walki, gry wojenne i przygody z walk? na miecze. Jednak oprócz najazdów i grabie?y klasztorów i miast zajmowali si? równie? hodowl?, polowaniem i du?o handlowali i eksplorowali, podró?uj?c drog? morsk? do Afryki Pó?nocnej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Pó?nocnej.

Era Wikingów

Era Wikingów trwa od końca VIII wieku do XI wieku. Wikingowie odnosz? si? do Skandynawów, którzy handlowali i napadali za granic? w tym czasie, ale tak naprawd? nie byli zjednoczon? grup?. Królestwa Norwegii, Szwecji i Danii jeszcze nie istnia?y, gdy pierwsi Wikingowie wyruszali w podró?. Przed wprowadzeniem alfabetu ?acińskiego do kultury Wikingów pismo Wikingów u?ywa?o symboli zwanych runami.

?odzie Wikingów

Wikingowie u?ywali ró?nych rodzajów ?odzi. Najbardziej znanym typem jest longship. By?y to okr?ty wojenne zaprojektowane pod k?tem szybko?ci i zr?czno?ci. Mniejszy typ statku o nazwie Karve by? równie? u?ywany do transportu i p?ywania po p?ytkich wodach. Knarr by? mocniejszym oceanicznym statkiem towarowym u?ywanym do handlu i d?ugich podró?y. Martwi wodzowie Wikingów byli równie? chowani na swoich statkach po ?mierci, aby mogli pop?yn?? do za?wiatów.

Romantyczni Wikingowie

Pod koniec XVIII i XIX wieku w niektórych cz??ciach Europy i Stanów Zjednoczonych ponownie pojawi?o si? zainteresowanie Wikingami, które pó?niej nazwano Odrodzeniem Wikingów. W tym okresie wizerunki Wikingów by?y romantyzowane jako szorstcy i zaniedbani, ale szlachetni bohaterowie. Czy wiesz, ?e nie ma archeologicznych dowodów na to, ?e Wikingowie nosili rogate he?my? Rogaty he?m wikingów sta? si? popularnym wyobra?eniem poprzez oper? wagnerowsk?. To bardziej spu?cizna projektanta kostiumów Carla Emila Doeplera ni? cokolwiek wspólnego z ?Pó?nocnymi lud?mi” z epoki Wikingów.

Zacznij swoj? przygod? z Wikingami

Czy jeste? gotowy, aby wyruszy? na w?asn? przygod? wikingów? Chwy? za miecz i zacznij wios?owa?. ?egluj po morzach w poszukiwaniu z?ota i miejsca na za?o?enie osady wikingów. Aha, a czemu nie… mo?esz te? zabra? swój rogaty he?m.

balloon_mascot

Podobne kategorie

街机西游争霸app